Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Reijmann. Automotive
Overspoor 9A, 1688JG, Nibbixwoud.

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop dan wel de overeenkomst tot het verrichten van onderhouds- en/of  reparatiewerkzaamheden;
Verkoper / opdrachtnemer: Reijmann. Automotive;
Koper / opdrachtgever: de wederpartij van Reijmann. Automotive.

OFFERTES

1.1 Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

ORDERS

2. Elke tussen Reijmann. Automotive en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Reijmann. Automotive binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst aan haar wederpartij gemotiveerd schriftelijk bericht dat zij de overeenkomst ontbindt. Dit recht komt verkoper / opdrachtnemer in ieder geval toe indien de koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of verkopers kredietverzekeraar niet kredietwaardig is.

PRIJZEN

3.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen exclusief omzetbelasting en exclusief de kosten die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de koper komen. De op het tijdstip van afsluiting van de overeenkomst geldende prijzen kunnen afwijken van de prijzen zoals die op de website van verkoper / opdrachtnemer staan vermeld. Voorts heeft ten aanzien van de prijzen van reparaties en onderhoudsbeurten te gelden dat de opgave daarvan door verkoper / opdrachtnemer slechts een indicatie is, waarvan afgeweken kan worden. Partijen kunnen afspreken dat verkoper /opdrachtnemer de  koper informeert zodra duidelijk is dat een opgegeven prijsindicatie wordt overschreden.

LEVERINGSTERMIJN

5.1 Omtrent het tijdstip van levering van een auto, dan wel de termijn waarbinnen een reparatie of onderhoudsbeurt gereed is, kunnen partijen afspraken hebben gemaakt. In dat geval is de overeengekomen datum niet meer dan een indicatie waar de koper / opdrachtgever geen rechten aan kan ontlenen.
5.2 Overschrijding van de termijn genoemd in lid 1, door welke oorzaak dan ook, verplicht verkoper / opdrachtnemer niet tot vergoeding van de eventueel daardoor door koper geleden schade.

REPARATIE EN ONDERHOUD

6.1 De door opdrachtnemer opgegeven prijs voor een reparatie- en / of onderhoudsbeurt vormt niet meer dan een indicatie waar de opdrachtgever geen rechten aan kan ontlenen, tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk hebben vastgelegd dat de door opdrachtnemer opgegeven prijs bindend is.

KLACHTEN

7.1 Onder klachten worden verstaan alle grieven van de koper / opdrachtgever ter zake van de hoedanig­heid van een leverantie, reparatie, of onderhoudsbeurt.
7.2 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk zijn ingediend en de brief van koper, die een omschrijving van de klacht(en) moet bevatten, binnen 12 werkdagen na de levering in het bezit van de verkoper is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.
7.3 Betreft de klacht niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken (verborgen gebreken), dan kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen 12 werkdagen nadat het gebrek de koper is gebleken, echter nimmer later dan 6 maanden na factuurdatum.
7.4 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de klacht verborgen gebreken betreft.
7.5 Ingeval van een gerechtvaardigde klacht heeft de verkoper / opdrachtnemer het recht de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen.

BETALING

8.1 Betaling aan verkoper / opdrachtnemer dient plaats te vinden bij aflevering / het ophalen van de auto middels contante betaling dan wel middels bankoverschrijving op de zaak van verkoper / opdrachtnemer.
8.2 De verkoper / opdrachtnemer heeft tegenover de koper die in verzuim is onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:
a onmiddellijke betaling bij aanbieding der zaken aan de koper (rembours) en/of  zekerheidsstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende koopovereenkomsten;
b de leveringen (als ook de aanmaak of de bewerking der hiervoor bestemde zaken) op te  schorten, onverminderd zijn recht gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Nadat de koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan de verkoper / opdrachtnemer als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdende met de alsdan in zijn bedrijf bestaande mogelijkhe­den, voor de aanmaak of bewerking nodig is;
c de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden  door een van verkoper / opdrachtnemer afkomstige schriftelijke verklaring;
d één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de koper niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van verkoper / opdrachtnemer afkomstige schriftelijke verklaring.
Het onder d genoemde recht zal eerst worden uitgeoefend indien de koper niet binnen 8 dagen voldaan heeft aan een eis van de verkoper / opdrachtnemer tot zekerheidsstelling voor de betaling van hetgeen de koper uit hoofde van bedoelde overeen­komst(en) verschuldigd zal worden. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan de verkoper / opdrachtnemer te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.
8.3 Indien de koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of verkopers kredietverzekeraar, jegens derden in verzuim is en/of als niet kredietwaar­dig en/of als insolvabel is te beschouwen, heeft verkoper / opdrachtnemer zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist met betrekking tot alle lopende overeenkomsten voor zover niet uitgevoerd de rechten omschreven in lid 2

EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De verkoper / opdrachtnemer behoudt zich ten aanzien van alle op grond van overeenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de koper zijn tenietgegaan:
a de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
b de vorderingen inzake door de verkoper / opdrachtnemer ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden;
c de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten;
9.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de koper de betaling daarvan niet heeft aange­toond.
9.3 De koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van de verkoper / opdrachtnemer aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in artikel 8 lid 2 c en d  desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de koper gecrediteerd voor de markt­waarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.
9.4 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard.

Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

RETENTIERECHT

10.1 In geval van reparatie kan opdrachtnemer het retentierecht uitoefenen zolang opdrachtgever de kosten van de reparatie, dan wel andere nog openstaande facturen, niet (volledig) voldaan heeft.

ANNULERING

11.1 Koper is bevoegd de koopovereenkomst binnen 5 (vijf) dagen na de totstandkoming van de koopovereenkomst te annuleren. In dat geval is koper 15 % van de koopprijs verschuldigd als vergoeding voor de redelijkerwijs gemaakte kosten en de winstderving. Deze vergoeding dient binnen 5 dagen na annulering betaald te worden aan verkoper, bij gebreke waarvan koper geen rechten meer kan ontlenen aan de annulering.

OVERMACHT

12.1 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de verkoper / opdrachtnemer resp. de koper redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in dit verband tevens verstaan vertragingen die het gevolg zijn van niet-tijdige of onvolledige leveranties van toeleveranciers van verkoper.
12.2 De verkoper / opdrachtnemer resp. de koper zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.
12.3 In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoe­ding.
12.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

AANSPRAKELIJKHEID

13.1. De verkoper / opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de koper of derden geleden of te lijden schade, van welke aard en /of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de koper of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de verkoper.
Voorts heeft ten aanzien van mogelijke aanspraken van de koper of van derden te gelden dat de aansprakelijkheid van de verkoper / opdrachtnemer beperkt is tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
13.2. Indien de verkoper / opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de verkoper / opdrachtnemer ter zake van deze schade uitkeert.

BELASTINGEN

14.1 In alle prijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van koper.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de verkoper / opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.